Uttalande från Länsteatrarna i Sverige  – Värna om den kulturella infrastrukturen!

På länsteatrarnas höstmöte 2014, som i år gick av stapeln på Västerbottensteatern i Skellefteå den 10-12 november, diskuterades regeringens kulturbudget och man konstaterade att stora resurser går till storstäderna i de reformer regeringen har prioriterat. Länsinstitutionerna är en garant för att medborgare i hela landet får uppleva professionell scenkonst av hög kvalitet. Länsteatrarna vill att staten stärker och värnar den kulturella infrastruktur som finns i Sverige. Representanter från de 19 länsteatrarna enades därför om ett gemensamt uttalande:

Länsteatrarna i Sverige önskar att staten värnar och stärker länsteatrarna, den kulturella infrastrukturen som finns uppbyggd i vårt land. Den ger möjligheter för många utanför storstadsområdena till konstnärliga upplevelser av hög kvalité och som är en garant för att de nationella kulturpolitiska målen förverkligas i landet.

I regeringens kulturbudget för 2015 är uppräkningen till kultursamverkansmodellen 0,5 %, det innebär i praktiken en rejäl nedskärning. Den tillfälliga utökningen av utvecklingsbidragen på 25 miljoner kr från kulturrådet försvinner. Myndigheten för kulturanalys som ska utvärdera effekterna av bland annat kultursamverkansmodellen läggs ner. Stora resurser går till storstäderna i de reformer regeringen har prioriterat.
Kultursamverkansmodellen – den största reform som genomförts i svenskt kulturliv i modern tid – förväntas bäras upp av regionerna och kommunerna, i och med det lämnar staten över ansvaret för de kulturpolitiska målen till regionerna utan att täcka kostnaderna. Under kulturutredningen uttrycktes en stor oro för att staten skulle abdikera från ansvaret för den nationella kulturpolitiken. Nu väcks denna oro på nytt.

På våra nitton länsteatrar skapar vi regional scenkonst i dialog med medborgarna. Dagligen arbetar vi för att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Det är inget enkelt arbete, men vi på länsteatrarna har spetskompetens för att skapa angelägen teater av hög konstnärlig kvalitet. Vi berättar berättelser i nära samverkan med de människor och det samhälle som vi verkar i. Vi anser att scenkonsten behövs, inte bara som ett tryggt och gemensamt rum för barn, unga och vuxna att tänka och fantisera fritt i, utan också som en motkraft mot rasismen i skolan och samhället. Många medborgare står i dag rädda och handfallna inför den rasism som hotar att växa. Här kan scenkonsten spela en oerhört viktig roll som fri arena för diskussioner om vilket samhälle vi vill ha.

Smålands mörker, Regionteatern Blekinge Kronoberg, i rollen Edvin Bredefeldt, teckningar Henrik Bromader, foto Bertil Hertzberg

Från föreställningen Smålands mörker som är en iscensättning av Henrik Bromanders serie med samma namn och handlar om den sorts verklighet i Sverige idag som gör våldet och fascismen möjlig och lockande . Här ser vi Edvin Bredefeldt och originalteckningar av Henrik Bromander. Foto Bertil Hertzberg.

De senaste valens resultat är en stark varningssignal för vilka konsekvenser det får när staten inte med kraft möter de utmaningar som landsbygden står inför. Klyftorna mellan storstadsregionerna och det övriga Sverige ökar. Vi ser med oro på den fördelning som är tydlig i vår nya regerings kulturbudget – där befolkningen utanför de tre storstadsområden inte har prioriteras.

Om regeringen vill vara hela Sveriges regering krävs att man höjer blicken från storstadshorisonten och tar ett krafttag för att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla hela Sveriges utveckling. Länsteatrarna i Sverige vill därför föra fram frågan om regeringen har för avsikt att göra en medveten, långsiktig och kraftfull satsning så att de kulturpolitiska målen kan nå alla invånare i Sverige?

Länsteatrarna i Sverige, höstmöte 2014 i Skellefteå

Bilden överst: Från föreställningen Marken brinner på ung scen/öst. En föreställning om upproren i bl a Husby som varit tvungen att läggas ned pga rasistiska hot mot ensemblen. Foto Markus Gårder.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.