Länsteatrarnas Robert Uitto, ordförande, Lena Carlbom, vice ordförande och Michael Johansson, verksamhetsledare, genomförde i mars digitala möten med riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner. Michael ger oss en rapport.

”Under mars månad stämde Länsteatrarna i Sverige möte med samtliga kulturpolitiska talespersoner från respektive parti i riksdagen. Vi gjorde detta för att i enskilda möten kunna tala om de frågor som rör landets länsteatrar, men också för att göra oss en bättre bild av hur varje parti ser på kulturpolitiken och de regionala kulturinstitutionerna.

Varje möte började med en presentation och redogörelse för Länsteatrarna i Sverige som organisation och våra medlemmar. Därefter följde öppna samtal tillsammans med de kulturpolitiska talespersonerna. Störst fokus lades på att diskutera pandemin och dess följder för länsteatrarna i landet. Vi gav vår bild om länsteatrarnas olika förutsättningar. Vi talade om hur pandemin lyft kulturen och kulturpolitiken högre upp på agendan. Pandemin är det som samtliga partier diskuterar i riksdagens kulturutskott just nu. Fokus ligger på att följa utvecklingen och att hantera krisen genom bland annat krisstöd. Vi har också talat om de utmaningar som vi har framför oss med anledning av pandemin, och hur en nedstängning av kulturen utgör ett hot mot demokratin.

Flera områden inom kulturpolitiken som lyftes i samtalen:

 • Hot och hat mot den fria kulturen och våra scenkonstinstitutioner.
  Vi fick bra gensvar från samtliga partier angående frågan om en armlängds avstånd. Det är av yttersta vikt att kulturen står fri från påverkan och inblandning, inte minst från politiker. Istället ska konstnärerna göra sina konstnärliga val utifrån sin profession.
 • Arbetsmarknadspolitiska frågor för kultursektorn till följd av pandemin.
  Vi vet att många frilansande kulturarbetare har förlorat sina uppdrag på grund av pandemin och därför väljer att lämna kultursektorn. Detta kommer få stora konsekvenser i framtiden med ett stort kompetenstapp, både bland konstnärlig personal men också i andra yrkesgrupper.
 • Utökade finansieringsformer för kulturen.
  I några partier har man tagit upp tankar om att utöka flera alternativa finansieringsformer för länsteatrarna. Exempelvis genom att se över lagstiftning som berör skatter kopplade till sponsring och stiftelsesammansättningar.
 • Kultursamverkansmodellen
  Samtliga partier håller med oss i vår syn på att kultursamverkansmodellen i grunden är bra, men sedan länge har varit underfinansierad. Modellen behöver ses över för att bli mer träffsäker, och framförallt behöver den tilldelas mer medel från statsbudgeten.
 • Regionernas ställning när det gäller kultur och andra politikområden.
  Pandemin har åter satt ljus på faktumet att när kulturen ställs mot andra områden som vård och omsorg, så blir kulturen förloraren. När regionerna ska fördela sina medel bör man även ta in kulturen som en viktig del i samhället, och därmed öppna upp för att de generella statsbidrag som getts till regionerna också tillfaller de regionala kulturinstitutionerna.”

 

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.