Har vi kultur i hela landet? Svaret blir tyvärr ett mediokert; njae.
Som företrädare för Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas samarbetsråd, Regional Musik i Sverige och organisationen Hela Sverige ska leva, vill vi skapa opinion för ett kulturlyft där Sverige gör en verklig satsning på kultur i hela landet.

Läs vår debattartikel nedan!

Koreografen Maria Carrascos föreställning Black Forest på Norrdans, foto Carl  Thorborg

Koreografen Maria Carrascos föreställning Black Forest på Norrdans, foto Carl  Thorborg


Kulturlyftet – kultur i hela landet

Kulturrådet pratar om det, Sveriges kommuner och landsting pratar om det och politiker inom alla partier pratar om det; kultur i hela landet. En politik där alla, oavsett bostadsort, får tillgång till kvalitativ kultur och eget skapande. Men vad händer i praktiken? Har vi kultur i hela landet? Svaret blir tyvärr ett mediokert; njae.

Som företrädare för de regionala kulturinstitutionerna och organisationen Hela Sverige ska leva, vill vi skapa opinion för ett kulturlyft där Sverige gör en verklig satsning på kultur i hela landet. Vi behöver en höjd ambitionsnivå som måste gälla hela vårt avlånga land. För vioch många med oss, vet att konsten och kulturen besitter stora krafteroch är ovärderliga verktyg i utvecklingen av ett hållbart och inkluderande samhälle.

Konsten och kulturens plats i samhället borde vara självklar. Lika självklar som vilken infrastruktursatsning som helst. Vi behöver vatten, luft och mat för att leva, vägar för att komma fram. Sjukvård, skola och omsorg behövs för att hantera vardagen. Vi är i behov av bildning för att kunna läsa av och hantera en allt mer föränderlig omvärld. Bildning och konst är intimt förknippade med varandra.

Sverige är ett rikt land, rikt både till yta, mänskliga kompetenser och ekonomiska resurser. Vi har en jämförelsevis väl utvecklad välfärd och lever i ett till stora delar jämlikt land. Under senare år har dock skillnader i levnadsvillkor och tillgång till samhällsservice ökat så väl inom landets storstäder som mellan stad och land. Detta behöver uppmärksammas och motverkas. Diskussionen om att hela Sverige ska leva är allt annat än ny, men fortfarande högst aktuell!

Idag finns planer på att rita om Sveriges karta, sex nya storregioner föreslås ersätta dagens länsindelning. Redan 2011 sjösattes Kultursamverkansmodellen vars syfte var att öka det regionala inflytandet och att förtydliga ansvarsfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå. Sedan 2013 är alla utom Stockholms län med i modellen. Inom kultursektorn har vi viktig erfarenhet av utvecklingsarbete och samverkan, en kompetens värd att ta till vara om arbetet med regionombildningen blir verklighet.

När vi talar om samhällsstruktur måste vi påminna oss om att Kultursamverkansmodellen och Sveriges nya storregioner är administrativa konstruktioner. Det är de människor som lever och verkar lokalt som genom delaktighet och dialog bygger vårt samhälle. Det är institutionerna, konstnärerna och kulturutövarna som bor och verkar i hela landet som lägger grunden för den konst och kultur vi har.

I Sverige har vi offentligt finansierad konst, det är bra, det ska vi ha. Det skapar möjligheter för konsten att utvecklas. Konsten är kärnan i bland annat besöksnäringarna. I den nyss utkomna rapporten ”Ett plus ett blir tre”, framtagen på uppdrag av Visita och Svensk Scenkonst, visar man tydligt på kulturens roll för ett resmåls attraktivitet, för turism och regional tillväxt. Branschen är enligt Tillväxtverket en av de sektorer som växt snabbast sedan 2000. Många utvecklingsområden kan lyftas där kulturen, om den blir en naturlig del i fler politiska processer, kan bidra till konstruktiva lösningar och mervärden för såväl medborgare som näringsliv.

Bildning, kultur och demokrati är oskiljaktiga, utan kultur är det omöjligt att upprätthålla en demokrati. För detta är regionalt förankrade institutioner ett omistligt nav för ett hållbart kulturliv. Enstaka utflyttade statliga ”filialer” och turnerande aktörer är långt ifrån tillräckligt för att skapa en lokal och regional dialog värd namnet. Genom att mötas på olika arenor, på bygdegårdar, i samlingslokaler eller teatersalonger runt om i landet, skapas insikter om och förståelse för egna och andras förutsättningar, önskningar och drömmar.

En satsning på konst och kultur är en nödvändighet i dagens politiska klimat både i Sverige, Europa och övriga världen. Genom Kulturlyftet – kultur i hela landet, vill vi uppnå utveckling genom ett ökat statligt engagemang och en statlig ekonomisk satsning.

1 miljard till kulturen
En stark och fri professionell konst tillsammans med den kritiska bildningen är några av de viktigaste grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Vi vill stärka spets, bredd och djup inom kulturen. Vi vill ge utrymme för nya kulturformer och ge plats åt nya aktörer. Därför vill vi att staten stärker finansieringen med 1 miljard, där 250 miljoner kronor öronmärks förkultursamverkansmodellen.

Dialog med staten
Kultursamverkansmodellen är nu etablerad i hela landet. Vi är positiva till modellens införande, till regionernas ökade inflytande och till den aktiva och medvetandegörande dialogen som kulturplanearbetet innebär. Dock önskar vi en bättre kontakt mellan statlig och regional politisk nivå. Vi uppmanar ansvariga för den nationella politiska nivån att skapa strukturer för konstruktiv och kontinuerlig dialog.

En nationell digital plattform
Våra 65 institutioner skapar förutsättningar för möten mellan människor och för konstnärlig utveckling där vi verkar. Vi vill medverka till en digital plattform för den regionala konsten och kulturen för så väl scenkonst, musik som utställningar. Vi ser vikten av en bevakning som lever upp till sin demokratiska roll som informationsbärare, granskare och debattarenai hela landet.Vi vill bidra tillen plattform där kritik, publik och kulturskapare interagerar och kommunicerar.

Nu är det tid för vår regering, så väl kultur- som stats- och finansminister, att gå från insiktsfulla nickar och vackra ord till handling och prioritering. 1 miljard kronor är en liten investering i förhållande till andra statliga investeringar, men mycket pengar för konst- och kultursektorn. Satsningen skulle ge en mängd möjligheter och bidra till ett öppet och vitalt samhällsklimat. 1 miljard är en liten insats i förhållande till de samhällsvinster som skulle skapas. Sverige behöver ett Kulturlyft – ett kulturlyft för hela landet och för vår framtid.


Länsteatrarna i Sverige
Ordförande Åsa Kratz (S)
Vice ordförande Lena Carlbom (C)

Regional Musik i Sverige
Ordförande Nina Björby (S)
Vice ordförande Gunn Öjebrandt (KD)

Länsmuseernas samarbetsråd
Ordförande Yvonne Hagberg (S)
Vice ordförande Inga Göransson (C)

Hela Sverige ska leva
Ordförande Åse Classon
Ordförande Staffan Nilsson
Verksamhetschef Terese Bengard

 

logo  lms-logotype regional musik i Sverige  HSSL_300

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.