Innan valet vände sig Thomas Ohlsson, ordförande för Länsteatrarna i Sverige, till våra riksdagspartier för att få svar på tre, för länsteatrarna väldigt viktiga, frågor. Svaren uteblev dock.
Nu – två veckor efter valet – har svar inkommit från  Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet vill satsa på kulturen och anser att tillgången till kultur inte ska vara beroende av exempelvis klass, kön eller funktionsvariation. Alla ska ha tillgång till högklassig och professionellt framställd kultur samt möjlighet att själv få utöva olika former av kultur. Vi vill se till att fler kulturskapare ska kunna leva på sitt konstnärliga arbete. Vänsterpartiet menar därför att det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen. Vi vill utfärda ett kulturlöfte om att stärka kulturens ställning i samhället dels genom en kulturlag, dels genom att verka för att en procent av statsbudgeten ska gå till kultursektorn.

1. Kan ni garantera ett levande kulturliv utanför storstäderna?
Ja, Vänsterpartiet värnar ett rikt kulturliv också för landsbygdskommuner och storstadsförorterna. Teater, dans och andra konstformer ska finnas i hela landet. Den regionala spridningen är ett nationellt ansvar och staten måste garantera finansieringen. Vi vill bl.a. öka stödet till Riksutställningar och Riksteatern och utreda ett återupptagande av Rikskonserter. Vi vill ävensatsa på skapande miljöer både i storstäder, i förorter och på mindre orter på landsbygden och erbjuda samlingslokaler som har utrymme för eget skapande, social gemenskap och gästspel av professionella kulturarbetare. Dessutom tycker vi att det är viktigt att digitalbio ska finnas på mindre orter så att landsbygdens invånare kan ta del av den bredd i filmutbudet som finns i storstäderna. Digitaliseringen av landets biografer handlar dock inte bara om att visa film. Det ger goda möjligheter för landsbygden att ta del av teater, opera och sportevenemang samt bidra till att fylla invånarnas behov av mötesplatser.

2. Kan ni garantera barn- och ungas rätt till professionell scenkonst oavsett var de bor?
Ja, vi vill att alla barn, från förskola till gymnasium, ska ges tillfälle att själva utöva någon eller några konstarter och självklart också möta professionell kultur inom ramen för sin utbildning. Alla barn ska komma i kontakt med scenkonst minst en gång per termin i grundskolan.Skapande skola bör upphöra som projektverksamhet och i stället läggas i skolans ordinarie verksamhet (läroplanen) och dessutom belasta skolbudgeten i stället för kulturbudgeten.

3. Kan ni garantera utvecklingen av internationellt samarbete?
Ja, vi vill att det internationella kulturarbetet förstärks bl.a. genom att inrätta fler kulturattachéer samt stärka institutionernas möjligheter till internationellt utbyte.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.