Det är tre månader kvar till 2022 års upplaga av Folk och Kultur – som äger rum 9-12 februari i Munktellstaden i Eskilstuna. Vad kommer att hända på kulturkonventet denna gång? Vilka viktiga frågor kommer att tas upp? Hur arbetar de olika grupperna i organisationen? Vi frågade Robert Uitto i styrgruppen, Susanna Dahlberg i programrådet och Ismo Railisson, som är projektledare för Folk och Kultur!

Robert Uitto, foto Teodor Uitto.

Hej Robert Uitto! Du är ordförande i den ideella föreningen Kulturlyftet, Folk och Kulturs projektägare, och du sitter i styrgruppen för Folk och kultur, där du representerar Länsteatrarna i Sverige – tillsammans med representanter från Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd, Kultur- och fritidsnämnden, Eskilstuna kommun och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Region Sörmland.

Kan du berätta hur ni har arbetat i styrgruppen inför konventet 2022?
I grunden är det Kulturlyftet som ansvarar för Folk och Kulturs budget och anställda. I styrgruppen lyfter vi sådana ärenden om är av mer praktisk art, frågor som vår projektledare med personal vill testa av kring utformning och innehåll av det kommande konventet. Det kan handla om det ekonomiska läget, avstämningar av de olika teman som projektledningen föreslår, där Kulturpolitiken är ett givet tema, men även bl.a. det Nordiska perspektivet, ungas kultur och konstnärlig frihet.

I styrgruppen finns bland annat Kulturlyftets representanter, vilket gör att vi har koll på att vi håller oss inom det som Kulturlyftet vill med konventet. Där presenteras alla de olika programpunkterna för styrgruppen. För övrigt är tilltron till projektledningen och deras frihet mycket stor från vårt håll.

Varför är det viktigt med ett nationellt konvent för den regionala kulturen?
-Det finns så många utmaningar för den regionala kulturen. Att synas nationellt, att vara en viktig infrastruktur för kulturen och tillse att kultur av hög kvalité kan nå hela landet. Det handlar också om att ge regionala kulturarbetare och institutioner möjlighet till kunskapsutbyte, träffa kollegor och kanske även visa upp delar av sitt arbete inför en ny publik.

Vi vill att Folk och Kultur 2022 skall vara den stora uppstarten för och synliggöraren av regional kultur efter svåra tider.

Här har vi också möjlighet att möta beslutsfattare på olika nivåer för att visa på den regionala kulturens behov, nytta och effekt!

Vilka viktiga frågor tror du kommer att dominera på konventet 2022?
En spännande debatt om kulturpolitiken och vem den är till för eller vilka som ”äger” den, men också finansieringen av kulturen och förhållandet till näringslivet till exempel.

Självklart vill jag också tro att vi får samtalen om den konstnärliga friheten och hoten mot den fria kulturen, yttrandefriheten och demokratin.

Slutligen: varför tycker du att vi ska delta i kulturkonventet Folk och Kultur 2022?
– För att inspireras, mötas och självklart vara en del i samtalen kring kulturfrågorna. Inte minst för att lära mer. Det betyder att man inte måste vara kulturarbetare, kulturtjänsteperson eller kulturpolitiker. – Jag vill se andra yrkesgrupper komma på konventet för att lära vad kulturen och i synnerhet den regionala kulturen betyder för allt ifrån konstens egenvärde, till demokrati och attraktionskraften till en plats eller en region.

Folk och Kultur, seminarium, foto José Figueroa.

Susanna Dahlberg, foto Ateljé Karlheden.

Hej Susanna Dahlberg, avgående vd på Regionteater Väst!  Du sitter i programrådet för Folk och Kultur. Vad gör ni där?
– I Folk och Kulturs programråd går vi igenom alla inkomna programförslag och bedömer kvalitén i dem utifrån Folk och Kulturs rekommendationer, ledord och värdegrund. Vi gör en helhetsbedömning och ett förslag på urval av programpunkter som sedan Folk och Kulturs styrgrupp fattar beslut om.

Kan du avslöja något om vad som kommer att hända på Folk och Kultur i februari 2022?
– Anmälan är ju fortfarande öppen, men oavsett programinnehåll så kommer oväntade möten, nya kontakter och nya tankar skapas. Det digitala konventet förra året var jättebra men när vi samlas så många med så olika perspektiv i Eskilstuna på samma gång blir det större chans att tänka nytt. Nordiska perspektiv t ex kommer lyftas och det ser jag som läkande, efter den märkliga splittring som uppstod mellan nationalstaterna under pandemin.

Du har skrivit en uppsats om en armlängds avstånd inom svensk kulturpolitik. Det är ju ett begrepp som vi ofta tar upp till diskussion på länsteatrarna. Kommer det att vara på agendan på Folk och Kultur?
– Samtal kring Armlängds avstånd som grundläggande princip för svensk kulturpolitik kommer helt säkert finnas på agendan, som under tidigare konvent. Jag hoppas också på en fördjupad diskussion kring konstens autonomi i bredare bemärkelse, här kommer ju andra förutsättningar än kulturpolitiken in så som finansiering, breddad rekrytering, utbildningar, trender och hierarkier inom branschen med mera.

Slutligen; varför tycker du att vi ska delta i kulturkonventet Folk och Kultur?
– Vi ska stötta och lyfta folks behov av konst och kultur som blivit än tydligare under pandemin och ta vara på det tryck i diskussionen kring kulturpolitik och kulturens betydelse som skapats. Som bransch kan vi bli bättre på att beskriva och bära meningen med konst och kultur och varför ett samhälle med litet kultur är ett fattigare samhälle. Folk och kultur är ett ypperligt tillfälle att formulera de berättelserna.

Utställartorget Stiga Arena, foto José Figueroa

Ismo Railisson, foto privat.

Hej Ismo Railisson! Du kommer från museivärlden och har arbetat som scenkonstproducent på Scenkonst Sörmland. Hur känns det att ha blivit projektledare och ”konventgeneral” för Folk och Kultur?
– Det känns inspirerande och spännande. Och naturligtvis som ett viktigt ansvar. Folk och Kultur är ju ett fantastiskt sammanhang där flera discipliner möts. Det är valår och frågan om vem vi får med oss till diskussion och debatt i Eskilstuna? Detta är ju vad Folk och Kultur handlar om – att mötas! Det är ett komplext konvent. Och möjligheterna är många – det är väl en själv som är möjlighet eller hinder på vägen. Att startsträckan för Folk och Kultur 2022 är relativt kort då jag varit på posten i endast två månader gör ju inte saken mindre spännande. Vårt fina arbetslag är positivt och framåtblickande. Det finns mycket kunskap kring dagarna och då framför allt i Eskilstuna med alla aktörer som varit med sedan starten – en ovärderlig kunskap att samverka med. Nu är önskan om att pandemin håller sig borta stark, så att Munktellstaden återigen kan befolkas under fyra dagar i februari. Jag hoppas att vi på Folk och Kultur kansliet kan få till en god planering för dagarna i februari.

2020 hann Folk och Kultur precis genomföras i februari innan pandemin slog till. 2021 genomfördes konventet digitalt. Hur blir det i februari 2022 – är allt tillbaka vid det gamla? Eller kommer konventet att förändras i sin form?
– Uppdraget är att arbeta för ett fysiskt konvent, ett rimligt konvent, och det känns bra. Och så har vi då detta med digitala spår och det är något som vi diskuterar vad det kan komma att handla om. Mycket kunskap finns med från årets konvent. Jag ser dock att detta i nuläget är ett långsiktigt arbete som kräver tid och resurser för att motsvara förväntningar. Det digitala kommer naturligtvis vara en del av Folk och Kultur, och måste så vara med tanke på inkludering, och att tillgängliggöra eventet.

2022 blir konventområdet mer tight än under tidigare år, detta genom att hålla det fysiska rummet närmre Stiga Arena. Vi vill hitta fokus och känslan av nära. Formen är möjlig att förädla, däremot behövs även här, mer tid. Att även skapa förutsättningar där fler röster från kulturlivet får ge sina perspektiv – där är Folk och Kultur inte ännu, men har absolut ambitionen. Vårt nuvarande kansli inför 2022 är ungt – jag klev på 1 september och har därefter byggt ett arbetslag som ska arbeta inför och under februari 2022. Så tiden för stora förändringar har helt enkelt inte funnits. Men planerna är goda – anmälan är öppen så jag hoppas det kommer en hel massa överraskande inlägg från alla möjliga håll.

Utställartorget i Stiga Arena, foto José Figueroa

Finns de några nya programpunkter/format?
– Vi har inte ändrat så mycket egentligen med tanke på tidsaspekten. Det är 6 olika teman där man som aktör väljer tidslotar för program, workshop och programevent om 30, 45 alt 60 minuter. Formen kommer att påverkas en del av vad som anmäls. Det som vi kommer titta extra noga på är själva programläggningen, med tanke på risken med känsliga programkrockar. Likt ovanstående svar finns här former att utveckla på ett spännande sätt. Vi ser även på hur vi än mer optimalt kan använda Stiga Arena. På sikt tror jag på att det finns många tvärsektoriella aspekter att se på, där mycket lärdom kan nås. Att man som ”grannar” kan skapa mer och för fler.

Vilka viktiga frågor tror du kommer att dominera på konventet 2022?
Känslan på förhand handlar om att det troligen kommer röra sig en del om pandemi och postpandemiska aspekter. Hur har detta har påverkat och vad kan man se i dess följd. Men jag tänker att även frågor om hur den fria liksom icke-institutionella kulturen ska agera och hur ser dess framtid samt möjligheter ut. Liksom misstänker jag politiska aspekter med tanke på att det är valår, jag hoppas att politikerna tar möjligheten att i Eskilstuna dela med sig av framtidens kulturvisioner. Oavsett frågeställning som dominerar eller finns med i en mindre skala är behovet av att mötas live avgörande och inte minst hur dessa mötens insikter och kunskaper tas vidare efter den 12 februari.

Slutligen: varför tycker du att vi ska delta i kulturkonventet Folk och Kultur 2022?
Detta är en spännande plattform var kulturens olika discipliner kan mötas. I den bästa av Folk och Kultur-världar finns här aktörer från såväl institutioner, föreningar, politiska grenar, näringsliv, det fria kulturlivet, men även arrangörer, stora som små. Jag skulle vilja se yrkesroller som verkar bakom kulisserna, möjliggörarna och de som inte alltid finns med och diskuterar. Och civilsamhället. Dessa har tror jag skulle ge intressant aspekter till diskussionen. Sammantaget – ja, kanske redan den 9-12 februari har många möjlighet att mötas för att diskutera kultur ur alla möjliga aspekter liksom att lämna dagarna fullmatade med nya insikter och frågeställningar att förverkliga. Att man ställer nya frågor, delar nya visioner och varför inte berätta något som vi andra inte redan vet.
– Hoppas vi ses i Munktellstaden i februari. Välkomna!

Läs mer på Folk och Kulturs hemsida här.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.