Teater Halland initierade VARBERG CALLING for Peace – ett helt år av fredsarbete i Varbergs kommun 2015. Det var ett gigantiskt fredsprojekt som skapade nya möten, samarbeten och positiva synergier. Nu finns hela året dokumenterat i boken Varberg Calling for PeacePeace by Piece, där man också ställer frågan: Hur kan vi arbeta för att de positiva effekterna ska leva vidare i arbetet för fred och integration? Vi lät frågan gå vidare till teaterchef Maria Ericsson och Christina Josefsson, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen i Varberg.

Banner 3 (2)

Boken VARBERG CALLING for PeacePeace by Piece berättar i artiklar och bilder hur Varbergs kommun uppmärksammat förra årets jubileumsfirande av den allmänna fredskongressen som hölls i Varberg år 1915 och tagit fredsarbetet och firandet med sig in i vår tid. VARBERG CALLING for Peace har fört folk samman. Representanter för olika institutioner, föreningar och organisationer har träffats, utbytt idéer och skapat aktiviteter tillsammans. En fråga som ställs i boken är hur vi kan använda den kraften och låta de positiva effekterna leva vidare i arbetet för fred och integration?

-Boken är både en dokumentation och en minnesbok och förhoppningsvis även en inspirationsbok som visar hur man kan arbeta med en hel stad och frågor som rör kring krig och fred som tränger sig på med allt större kraft, säger Maria Ericson, teaterchef på Teater Halland. Det har varit ett oerhört innehållsrikt år där många människor har varit engagerade lokalt. Många har kommit till Varberg (6000 tror jag vi skattat det till) och deltagit i de stora händelserna, som till exempel Internationellt Fredsforum eller gästspel med artister från när och fjärran.

Möte under VARBERG CALLING for Peace, foto Leif Fryle

Ett möte under VARBERG CALLING for Peace, foto Leif Fryle

Teater Halland är initiativtagare till fredsåret VARBERG CALLING for Peace. En övergripande genomarbetad projektplan från teatern fanns som grund. I denna fanns också tre större händelser: Invigningen,  Rosenfred en hyllning – tre dagars jubileumsfest för fred och Internationellt Fredsforum – alla med större dignitet och omfång och därför också i behov av stöd. Varbergs kommun blev projektägare och satsade medel liksom Sparbanksstiftelsen. En styrgrupp med representanter från kommun, region, och Teater Halland tillsattes och projektledare anställdes. Sedan bjöds föreningar, skolor, institutioner med flera in och var med och skapade innehållet tillsammans med arrangemang som löpte under hela året. Samtidigt profilerade alla större verksamheter liksom förvaltningar fredstemat i sin ordinarie verksamhet. Det blev ett årshjul av fantastiska händelser och möten på alla nivåer. Syftet med initiativet har varit att fördjupa lokalsamhällets engagemang för fredsarbete och ge vidgat omvärldsperspektiv. Det ger i sig också förståelse för vad många nya svenskar bär med sig och hur vi kan samarbeta här hemma.

– Kulturens roll under året har varit att rama in och bidra med innehåll och språkligt gränsöverskridande uttryck för att skapa fler vägar in en ny fredsrörelse. För teaterns del har VARBERG CALLING for Peace inneburit att vi kunnat öka medvetenheten i hela kommunen om kulturens betydelse och värdet av det vi står för. Vi ser en ökad respekt för oss och att man inser att vi är en kraft av betydelse att räkna med på det lokala och regionala planet, säger Maria Ericson.

– Det har varit en lång process att ”sälja in ” ett projekt den här storleken och med den absoluta ambitionen att få med hela kommunen, institutioner, verksamheter, föreningsliv, civilsamhälle och företagsamhet, säger Maria Ericsson. Med facit i hand  blev det ett genomgripande och tyvärr alltför väl timat arrangemang, men med en desto större angelägenhetsgrad. Utvecklingen i världen med krig, konflikter, migrationen accelererade just under året och ser heller inte ut att avta på lång tid. VARBERG CALLING for Peace har inneburit att staden tittat ut i världen och att världen kommit till Varberg. Det har varit ett år av massiv kunskapsinhämtning.

Kamchàtka - gatuteater på gator och torg i Varberg, foto Leif Fryle Varbergs fotoklubb

Kamchàtka – gatuteater på gator och torg i Varberg sommaren 2015, foto Leif Fryle Varbergs fotoklubb

Synergier
En rad integrationsprojekt har uppstått som är sprungna ur bland andra Internationellt Fredsforum där även företagen blev en part och hittade nya samarbetspartner mot kommun och föreningsliv.

– Att ta till vara de nya och oväntade samarbeten och arbetsformer som kommit i kölvattnet av  VARBERG CALLING for Peace är nu extra viktigt, säger Maria Ericsson. Alla kontakter och möten som uppstått är en investering för framtiden. Personer och organisationer har fått syn på varandra på ett vis som varit nytt. Man ser att en 4H gård kan samarbeta med en Röda Korsförening eller företag.  Drivande företagare har organiserat sig och går samman för att arbeta med företagens värdegrund och lobba in idéer om att det går att anställa också de som inte ens har uppehållstillstånd.

BLANKA Varberg Choir Festival, 41 körer från Halland och Göteborg 15-16 maj 2015, foto Leif Fryle Varbergs fotoklubb

BLANKA Varberg Choir Festival, 41 körer från Halland och Göteborg 15-16 maj 2015, foto Leif Fryle Varbergs fotoklubb

-Det var speciellt viktigt att kommunen fick luft under vingarna att  lyfta samarbetet kring inkluderingsfrågan, säger Christina Josefsson, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. Många frivilligorganisationer hade redan satt igång ett stort hjälparbete och Varberg Calling for Peace kanaliserade detta samarbete.

– Kommunstyrelsen har nu beviljat medel för 2016 för ett ökat engagemang  från företagen och ett nytt projekt har startats för att arbeta med vardagsrasismen och ett större ansvar för nyanlända in i jobb, fortsätter  säger Christina Josefsson. En omorganisation av allt inkluderingsarbete har gjorts och en inkluderingsstrateg är tillsatt.

Inkluderingsstrateg på kommunal nivå är en funktion som inrättats som en följd av VARBERG CALLING for Peace.  Det är en helt ny titel inom kommunen som har aldrig funnits tidigare. Inkluderingsstrategen och den kommunala integrationssamordnare ska arbeta ihop. Inkludering har en djupare innebörd än det väl använda ordet integrering.

Mats Oljelund är nyutsedd inkluderingsstrateg i Varberg och beskriver inkludering såhär:
”Invandrade människor kan vara integrerade i samhället, men isolerade och ändå inte riktigt med. Inkluderad är man när man har bostad, arbete och ett kontaktnät utanför den närmaste kretsen.”
Läs mer i artikel i Hallands Nyheter 7 jan 2016

Du kan beställa boken VARBERG CALLING for Peace – Peace by Piece här

Läs mer om boken här

 Teater Hallands julshow 2015 gicki fredens tecken, med Lasse Carlsson, Sonja Lund och Oscar Ohlson, foto Henri Kokko

Teater Hallands julshow 2015 gick i fredens tecken, med Lasse Carlsson, Sonja Lund och Oscar Ohlson, foto Henri Kokko

Teater Halland
Varbergs kommun 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.