Den 20 januari mötte en delegation från Länsteatrarnas styrelse och kansli, bestående av ordförande Robert Uitto, ledamot Yvonne Rock och verksamhetsledare Michael Johansson kulturminister Amanda Lind på Kulturdepartementet. Det blev ett varmt och bra samtal med fokus på lösningar och goda exempel, skriver Michael Johansson i en rapport från mötet. 

”Vår delegation fick inledningsvis  ge en lägesrapport från oss och Sveriges länsteatrar, där vi var mycket glada att vi kunde rapportera om de nya scener och scenkonsthus som färdigställts under det senaste året: Lokstallet i Karlshamn (Regionteater Blekinge Kronoberg), renoveringen av Byteatern Kalmar Länsteater och Västanå Teaters nya vinterbonade scen Loftet i Berättarladan. Vi talade också om att media och den allmänna debatten allt oftare tar upp scenkonsten.

Tillgänglighet
Vidare handlade samtalet om hur vi möjliggör för fler kunna ta del av den scenkonst som produceras av våra länsteatrar. Det är viktigt att turnéverksamheten är välfungerande, att det fungerar bra i arrangörsleden och att vi även kan komplettera den fysiska teatern med digitalisering. På samma sätt är det även viktigt att skapa goda förutsättningar för barn och unga att få tillgång till scenkonsten för att bibehålla intresse och återväxt, något som inte minst görs genom samarbete med skolor.

Länsteatrarnas betydelse för den regionala utvecklingen
Ett annat viktigt samtalsämne var länsteatrarnas del i den regionala utvecklingen. Det är viktigt att hitta en balans i hur kultur och näringsliv ska samverka utan att kulturen blir instrumentell. Det är viktigt att regionerna tar vara på den kompetens och de resurser som finns hos de regionala kulturinstitutionerna för att skapa attraktivitet och mervärde, utan att för den delen ställa krav eller reglera institutionernas verksamheter.

Kultursamverkansmodellen
Vi diskuterade givetvis vår syn på Kultursamverkansmodellen. Vi ser inte att det behövs några stora förändringar, inte heller någon tillbakagång till hur det såg ut tidigare. Däremot anser vi att modellen behöver justeras.  Bland annat måste vi återuppta en tydligare kommunikation mellan den statliga nivån och de enskilda institutionerna – då vi ser att detta saknas idag.

Till sist konstaterade vi att vi gärna har återkommande möten då det finns flera ämnen att prata vidare om, och kulturminister Anna Lind accepterade med uppskattning vårt förslag. Därför ser vi fram mot flera framtida möten tillsammans med vår kulturminister!”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.