Den 11 oktober gav Sveriges kommuner och landsting ut en rapport författad av Bo Per Larsson. Rapporten är en genomlysning av kultursamverkansmodellens struktur, processer samt innehåller en del utvecklingsförslag. Här är Länsteatrarna i Sveriges uttalande om rapporten.

”Länsteatrarna i Sverige anser att SKL:s rapport ”Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas? – Ett diskussionsunderlag” i stora drag är bra och ger en god överblick på läget samt hur man tycker att modellen har fungerat sedan införandet 2011. Det fastställs, precis så som Länsteatrarna flertalet gånger påpekat, att det behövs mer medel in i modellen för att långsiktigt kunna finansiera de verksamheter som ryms inom den, istället för att satsa på enskilda projekt eller riktade medel utanför själva modellen. Uppräkningen ska således stå i relation till konsumentprisindex samt lönekostnadsökningen då det är detta som i stort urholkar länsteatrarnas verksamhetsanslag.

Vi ser även förslagen kring en ökad dialog och samverkan mellan staten och regionerna, inte minst gällande förslag om krav på att staten skulle kunna minska regioners anslag om dessa reducerar det totala anslaget för konst- och kulturområden. Tillsammans med utökad dialog mellan den politiska ledningen på kulturdepartementet och den i regionerna för tydligare strategisk inriktning skulle innebära en garanti för kulturinstitutionerna såväl finansiellt som stärkande av verksamheternas utveckling.

Vi ställer oss dock mycket kritiska till Statens Kulturråds uttalande att  staten inte motsätter sig om en region skulle lägga ned en institution om de skapar förutsättningar för andra former inom det berörda konst. Idag kanske inte en sådan syn på våra institutioner finns bland kulturpolitikerna, men skulle detta ändras i framtiden så skulle det kunna riskera nedläggningar av våra länsteatrar. Vi anser dock inte att andra typer av verksamheter inom scenkonstområdet inte ska skapas eller finnas till, dessa är minst lika viktiga, men inte på bekostnad av den stabilitet som en länsteater kan ge i producerande och spridande av scenkonst i hela landet.

Avslutningsvis så håller vi med om att en utveckling av kultursamverkansmodellen ska ske och inte en avveckling. Rapporten ger en hel del goda förslag och poänger som här inte har kommenterats, men för Länsteatrarna ligger rapportens förslag kring ökad finansiering inom modellen samt dialogen mellan regionerna och staten som de viktigaste. På dessa är vi således att skriva under.”

Hela rapporten finns att läsa här!

Robert Uitto, Ordförande Länsteatrarna i Sverige
Michael Johansson,  Verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Michael Johansson och Robert Uitto. Foto Jonas Jörneberg.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november



    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.