Den 11 oktober gav Sveriges kommuner och landsting ut en rapport författad av Bo Per Larsson. Rapporten är en genomlysning av kultursamverkansmodellens struktur, processer samt innehåller en del utvecklingsförslag. Här är Länsteatrarna i Sveriges uttalande om rapporten.

”Länsteatrarna i Sverige anser att SKL:s rapport ”Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas? – Ett diskussionsunderlag” i stora drag är bra och ger en god överblick på läget samt hur man tycker att modellen har fungerat sedan införandet 2011. Det fastställs, precis så som Länsteatrarna flertalet gånger påpekat, att det behövs mer medel in i modellen för att långsiktigt kunna finansiera de verksamheter som ryms inom den, istället för att satsa på enskilda projekt eller riktade medel utanför själva modellen. Uppräkningen ska således stå i relation till konsumentprisindex samt lönekostnadsökningen då det är detta som i stort urholkar länsteatrarnas verksamhetsanslag.

Vi ser även förslagen kring en ökad dialog och samverkan mellan staten och regionerna, inte minst gällande förslag om krav på att staten skulle kunna minska regioners anslag om dessa reducerar det totala anslaget för konst- och kulturområden. Tillsammans med utökad dialog mellan den politiska ledningen på kulturdepartementet och den i regionerna för tydligare strategisk inriktning skulle innebära en garanti för kulturinstitutionerna såväl finansiellt som stärkande av verksamheternas utveckling.

Vi ställer oss dock mycket kritiska till Statens Kulturråds uttalande att  staten inte motsätter sig om en region skulle lägga ned en institution om de skapar förutsättningar för andra former inom det berörda konst. Idag kanske inte en sådan syn på våra institutioner finns bland kulturpolitikerna, men skulle detta ändras i framtiden så skulle det kunna riskera nedläggningar av våra länsteatrar. Vi anser dock inte att andra typer av verksamheter inom scenkonstområdet inte ska skapas eller finnas till, dessa är minst lika viktiga, men inte på bekostnad av den stabilitet som en länsteater kan ge i producerande och spridande av scenkonst i hela landet.

Avslutningsvis så håller vi med om att en utveckling av kultursamverkansmodellen ska ske och inte en avveckling. Rapporten ger en hel del goda förslag och poänger som här inte har kommenterats, men för Länsteatrarna ligger rapportens förslag kring ökad finansiering inom modellen samt dialogen mellan regionerna och staten som de viktigaste. På dessa är vi således att skriva under.”

Hela rapporten finns att läsa här!

Robert Uitto, Ordförande Länsteatrarna i Sverige
Michael Johansson,  Verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Michael Johansson och Robert Uitto. Foto Jonas Jörneberg.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.