Den 11 oktober gav Sveriges kommuner och landsting ut en rapport författad av Bo Per Larsson. Rapporten är en genomlysning av kultursamverkansmodellens struktur, processer samt innehåller en del utvecklingsförslag. Här är Länsteatrarna i Sveriges uttalande om rapporten.

”Länsteatrarna i Sverige anser att SKL:s rapport ”Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas? – Ett diskussionsunderlag” i stora drag är bra och ger en god överblick på läget samt hur man tycker att modellen har fungerat sedan införandet 2011. Det fastställs, precis så som Länsteatrarna flertalet gånger påpekat, att det behövs mer medel in i modellen för att långsiktigt kunna finansiera de verksamheter som ryms inom den, istället för att satsa på enskilda projekt eller riktade medel utanför själva modellen. Uppräkningen ska således stå i relation till konsumentprisindex samt lönekostnadsökningen då det är detta som i stort urholkar länsteatrarnas verksamhetsanslag.

Vi ser även förslagen kring en ökad dialog och samverkan mellan staten och regionerna, inte minst gällande förslag om krav på att staten skulle kunna minska regioners anslag om dessa reducerar det totala anslaget för konst- och kulturområden. Tillsammans med utökad dialog mellan den politiska ledningen på kulturdepartementet och den i regionerna för tydligare strategisk inriktning skulle innebära en garanti för kulturinstitutionerna såväl finansiellt som stärkande av verksamheternas utveckling.

Vi ställer oss dock mycket kritiska till Statens Kulturråds uttalande att  staten inte motsätter sig om en region skulle lägga ned en institution om de skapar förutsättningar för andra former inom det berörda konst. Idag kanske inte en sådan syn på våra institutioner finns bland kulturpolitikerna, men skulle detta ändras i framtiden så skulle det kunna riskera nedläggningar av våra länsteatrar. Vi anser dock inte att andra typer av verksamheter inom scenkonstområdet inte ska skapas eller finnas till, dessa är minst lika viktiga, men inte på bekostnad av den stabilitet som en länsteater kan ge i producerande och spridande av scenkonst i hela landet.

Avslutningsvis så håller vi med om att en utveckling av kultursamverkansmodellen ska ske och inte en avveckling. Rapporten ger en hel del goda förslag och poänger som här inte har kommenterats, men för Länsteatrarna ligger rapportens förslag kring ökad finansiering inom modellen samt dialogen mellan regionerna och staten som de viktigaste. På dessa är vi således att skriva under.”

Hela rapporten finns att läsa här!

Robert Uitto, Ordförande Länsteatrarna i Sverige
Michael Johansson,  Verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Michael Johansson och Robert Uitto. Foto Jonas Jörneberg.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.