På Teater Halland står frågan om mångfald högt upp på dagordningen på produktions- och verksamhetsmöten och mångfaldsarbetet genomsyrar hela verksamheten, från att anställa personal till att bjuda in publik och gästspel.
-Låt oss inom Länsteatrarna hitta ett forum och gemensamt diskutera vad och hur vi gör.  Vi behöver lyfta vår egen medvetenhet och kunskap. Titta på våra uppdrag och utbyta erfarenheter. Kanske sätta gemensamma mål och också något vi kan samarbeta kring, skriver Maria Ericson, vd och konstnärlig ledare, i en krönika. 

”För snart sju år sedan klev jag av på perrongen på Varbergs station för att börja mitt nya arbete som vd/konstnärlig ledare på Teater Halland, regionteatern i Halland. I det interna arbetet var fokus på genus och jämställdhetsfrågor, ambitionen var att lyfta det arbetet ytterligare. En mindre teater kan inte alltid arbeta aktivt med alla policyfrågor man har i sitt uppdrag utan man får prioritera. Ta en sak i taget och hoppas att det man gör – förhoppningsvis ordentligt – påverkar långsiktigt.

Jämfört med min tidigare arbetsplats på kulturförvaltningen i staden Södertälje – där den rika gatubilden bestod av en befolkning där minst 50 % har sina rötter i andra kulturer – befann jag mig nu verkligen i ett ytterst homogent samhälle med svenskfödd, vit medelklass. Jag bosatte mig i Varberg. Det enda riktiga för mig om jag nu skulle försöka lära känna en del av Sverige jag aldrig satt min fot i tidigare.

I landsorten finns ett rikt kulturliv. Men jämfört med Stockholm, Göteborg och Malmö delvis ett helt annat kulturliv. Andra perspektiv på kulturens roll i samhällets gör sig gällande. Det är ytterst intressant för en person som undertecknad som alltid arbetet med ”smal” kultur i stora städer, här fick jag ett mer komplext fält att undersöka.

Snart upptäckte jag att jag verkligen saknade de spännande utbytena då människor med olika kulturell bakgrund möts. Jag kisade med blicken och försökte upptäcka var ”var är de, alla de från andra länder?”. Naturligtvis fanns det personer och grupperingar som kom från andra världar än den helsvenska om än ej i samma utsträckning som i storstädernas förorter. Man måste bara anstränga sig för att hitta fram.

Nya och viktiga publikgrupper att nå. Publikbild från Teater Hallands Art&Performance Festival 2013, foto Maria Ericson

Det tar tid att känna en stad, en ny del av Sverige, men det är spännande. Man måste arbeta sig in i strukturer och försöka förstå den regionala kontexten. Detta sagt med en ödmjuk insikt i att jag fortfarande inte kan allt om den region jag verkar i. En länsteater är ett nav i den regionala kulturen som kulturbärare, arbetsgivare för fastanställda och frilansare men också för många entreprenörer och företag. Länsteatern är ett kunskapscentrum och en plats för samhälls- och kulturdebatt.

Efter en tid blev det uppenbart att nästa fokusområde för teatern måste bli att arbeta med mångfaldsfrågor och internationella perspektiv. Det finns mycket att vinna på en hållning där ett ”inkluderande av alla” genomsyrar arbetet. I alla led i verksamhetens processer finns det med ett perspektiv där vi bevakar de olika områdena mångfald, jämställdhet, tillgänglighet m fl. I våra föreställningar och i våra samarbeten har vi eftersträvat att alla är välkomna, oavsett ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning o.s.v. Att ha en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk utgör inget hinder för samarbete med oss.
När vi talar mångfald inom vårt fackområde koncentreras ofta frågeställningen kring repertoarfrågor och representation på scen. Det är viktigt och naturligt. Vilka historier berättar vi och vilka står på våra scener? Men teatrar har ju många fler medarbetare än dramatiker och skådespelare.

Länsinstitutionen är ett centrum i den regionala kulturen, vi samarbetar och nätverkar inte bara med skolan utan minst lika mycket med föreningsliv, civilsamhälle, företag, tjänstemän och vi är ute och spelar på bygdegårdar, hemgårdar, samlingssalar, äldrevården mm. Vårt förhållningssätt är viktigt, vi visar upp hur vi arbetar, vilka som arbetar hos oss och vad vi anser viktigt. Då blir det man gör och inte det man pratar om extra viktigt!  Vi skall vara ett föredöme.

Här presenterar jag strategiskt viktiga kontakter och verksamheter vad gäller mångfaldsarbetet på Teater Halland. Som teaterchef är det viktigt för mig att ha koll på detta och sätta agendan:

 • Lokala och regionala arbetsförmedlare är viktiga att etablera en kontinuerlig kontakt med. I Halland vet de att vi är positivt inställda till att ta emot personer med annan kulturell bakgrund. Många nyinflyttade svenskar har utbildning inom konst, kultur eller erfarenheter från vårt fackområde. I samarbete med arbetsförmedlingen är vår teater en plats för praktik, instegsjobb och nystartsjobb. Vi har också kunnat hjälpa nyinflyttade till kontakter och nätverk. Några personer har anställts på kortare eller längre tid eller har vi regelbundna samarbeten med dem i projekt. Fantastiska medarbetare inom scenkonst och hantverk, som rekvisitörer från Iran, dramapedagoger från Palestina, fotografer och konstnärer från olika länder i Afrika m.m.
 • Flyktingförläggningarna i Halland har vi kontinuerlig kontakt och samverkan med. Vi har engagerat asylsökande i våra amatörsamarbeten och erbjuder de boende på förläggningarna möjlighet att komma som publik till våra arrangemang.
 • Kontinuerligt samarbete med skolan som rör värdegrundsarbete. Det kan se lite olika ut. Under 2014 har vi haft särskilt fokus på de skolor som härbärgerar asylsökande barn. Här kan vi t.ex. gå in med skapande skola projekt eller pedagogiska utvecklingsprojekt.
 • Vi har en vänteatern i Frankrike, Colectif Masque i Parisförorten Colombes där vi genomför ungdomsutbyten med inriktning på drama och genusfrågor. Det är ett flerårigt projekt.
 • Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, UN day Manifestation, där barn i Halland får möta barn i andra delar av världen över internet. Det är ett långsiktigt projekt som vi har arbetat med i 5 år.
 • Gästspel och internationella projekt är prioriterat på Teater Halland. Det gäller både vuxna och barn. Att få världen att komma till Halland är en viktig del i att lyfta fram globala perspektiv och därmed perspektiven på alla människor lika värde.

Som med många frågor vet jag när det gäller mångfaldsarbetet på teatern att det att handlar om att som chef bestämma sig. Att konsekvent se till att perspektivet finns med i alla led och att det blir ”verkstad” av den ambition som finns uttalad i uppdrag och verksamhetsmål. Frågan om mångfald skall skrivas in högt upp på dagordningar för produktions- och verksamhetsmöten.

Det hjälper alla i verksamheten att hålla frågan aktuell när man etablerar långsiktiga relationer med övriga verksamheter i regionen som arbetar med mottagande, integration mm. Det är också oftast väldigt uppskattat när man söker kontakt med dessa liksom att politiker och tjänstemän ser att man har en vilja att arbeta övergripande.

Låt oss inom Länsteatrarna hitta ett forum och gemensamt diskutera vad och hur vi gör.  Vi behöver lyfta vår egen medvetenhet och kunskap. Titta på våra uppdrag och utbyta erfarenheter. Kanske sätta gemensamma mål och också något vi kan samarbeta kring.”

Maria Ericson
vd/konstnärlig ledare
Teater Halland AB

Bilden överst: Venus Museum, Teater Hallands Art&Performance Festival 2014, foto Jean Luc Jamet och Mauricio Milchberg

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


  Jag vill äta middag 15 november

  Jag vill äta lunch 16 november

  Jag vill äta middag 16 november

  Jag vill äta lunch 17 november  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.