Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas samarbetsråd och Regional musik i Sverige skriver gemensamt ett öppet brev till regeringen om stöd till den regionala kulturen.

”Vi vädjar därför till regeringen att låta staten gå in och hjälper den regionala kulturen att överleva. Får landets regionala kulturarenor som länsteatrarna, länsmusiken och länsmuseerna – vilka är basen för den regionala infrastrukturen för kulturen – inget stöd är risken överhängande att delar av verksamheten inte överlever pandemin.”

 

Till:                                                                                                                                                               2020-06-09
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Magdalena Andersson
och Amanda Lind

Angående behov av statlig hjälp till den regionala kulturen att överleva pandemin

Bästa Magdalena och Amanda,

Corona-pandemin har drabbat den regionala kulturverksamheten i Sverige väldigt hårt. Teatrar, konsertlokaler och museibyggnader som tidigare var fyllda med publik ekar nu ödsligt tomma. Utan besökare blir det inga biljett- och entréintäkter, guidningar, pedagogiska program, restaurang- eller cafégäster. Vi vädjar därför till regeringen att låta staten gå in och hjälpa den regionala kulturen att överleva. Får landets regionala kulturarenor som länsteatrarna, länsmusiken och länsmuseerna – vilka är basen för den regionala infrastrukturen för kulturen – inget stöd är risken överhängande att delar av verksamheten inte överlever pandemin. Det finns dessvärre flera akuta exempel runt omkring i landet där konkurshotet är överhängande.

De ekonomiska effekterna av pandemin är särskilt kännbara för de institutioner som har en hög egenfinansiering. Branschorganisationen Svensk Scenkonst uppskattar att landets länsteatrar, regional musik, regionala operahus med flera tillsammans förlorar cirka 22-28 miljoner kronor i veckan. Länsmuseernas samarbetsråds undersökning visar att de regionala museerna kommer förlora över 70 miljoner kronor i intäkter under året och att över 100 anställda riskerar att sägas upp om huvudmännen inte tillskjuter medel.

Redan innan pandemin verkade den regionala kulturen under knappa ekonomiska villkor. Under många år har anslagen inte räknats upp tillräckligt. Budgeterna har på så vis urholkas av lönekostnadsutvecklingen, vilket har lett till återkommande nedskärningar och uppsägningar. Staten, som är en av grundfinansiärerna för den regionala kulturen, har varit sämst på att räkna upp anslagen.

Vår bedömning är att den regionala kulturen har begränsade möjligheter att ensamma parera effekterna av pandemin. De allmänna stödåtgärder som regering och riksdag har skapat används givetvis i de delar som går. Dock omfattas många kulturinstitutioner som drivs som kommunala eller regionala bolag inte av reglerna för korttidspermittering. Ett annat bekymmer är omständigheten att institutionerna ofta hyr ut lokaler till exempelvis krögare som nu begär hyresrabatter för att klara sin ekonomi.

I samtalen med de regionala huvudmännen hamnar länskulturen tyvärr ofta i kläm. Prioriteringarna är svåra när ekonomin är ansträngd. Regionerna brottas för närvarande med skenande kostnader samtidigt som skatteunderlaget minskar på grund av arbetslösheten. När kulturen ställs mot exempelvis sjukvården eller kollektivtrafiken drar kulturen ofta det kortaste strået.

Som vi ser det är det nödvändigt att staten sträcker ut en stödjande hand till regionerna.

Hittills har regeringen sjösatt krispaket för att stötta de ideella och privata kulturarrangörerna som förlorat intäkter till följd av begränsningen på femtio personer vid offentliga tillställningar. Staten har också gått in med hundratals miljoner kronor i stöd till de statliga kulturinstitutionerna, som företrädesvis ligger i Stockholm. Allt detta har varit bra. Men nu är det hög tid att regeringen och riksdagen även ser till att stödja det krisande kulturlivet ute i landet.

Den regionala kulturen möjliggör idag att alla har tillgång till ett brett och högkvalitativt kulturutbud oavsett var i Sverige man bor. Utan tvekan spelar de regionala kulturinstitutionerna en central roll för att åstadkomma ett rikt kulturliv i hela landet. De regionala kulturinstitutionerna är också viktiga för besöksnäringen, attraktionskraften för regionerna, som stora arbetsgivare för bland annat frilansare och som samarbetspartner för det övriga kulturlivet.

Sveriges regionala kulturverksamheter befinner sig i en påfrestande situation. Teatrar, museer, opera-hus och orkestrar gör varje dags stora förluster. Om staten inte utformar ett regionalt stödpaket till kulturen kommer det att drabba publiken, verksamheterna och medarbetarna för lång tid framöver. Arbetstillfällen hotas inom branscher som redan tidigare har en utsatt position. Vi uppmanar er att skyndsamt anslå en extra utbetalning till regionerna genom kultursamverkansmodellen. Hjälp regionernas teatrar, museer och konsertlokaler att stå beredda att möta publiken när väl corona-pandemin är över.

Låt människor då få mötas av ett sprudlande kulturliv, inte av igenbommande kulturlokaler.

 

Med vänliga hälsningar,

Robert Uitto (S) Ordförande Länsteatrarna i Sverige

Lena Carlbom (C) Vice ordförande Länsteatrarna i Sverige

Nina Björby (S) Ordförande Regional musik i Sverige

Gunn Öjebrandt (KD) Vice ordförande Regional musik i Sverige

Jonas Hellberg (S) Ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

Inga Göransson (C) Vice ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

 

För mer information kontakta:
Robert Uitto 070-962 73 64, Nina Björby 070-627 49 96 eller Jonas Hellberg 070-670 05 72.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2021

Länsteatrarna och Byteatern Kalmar Länsteater bjuder in till höstmöte den 10-12 november 2021. Temat är Barn och ungas rätt till scenkonst. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening samt enskilda individer i våra respektive teatrar. Det kommer att hållas medlemsmöte där vi beslutar om kommande års verksamhet och budget och självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst.
Varmt välkommen!


Jag vill äta middag 10 november

Jag vill äta lunch 11 november

Jag vill äta middag 11 november

Jag vill äta lunch 12 novemberJag godkänner att denna anmälan är bindande.