Den 20 februari besökte en delegation från Länsteatrarnas styrelse och kansli, bestående av ordförande Robert Uitto, ledamot Yvonne Rock och verksamhetsledare Michael Johansson Sveriges riksdags kulturutskott.  Viktiga frågor avhandlades, som betydelsen av starka kulturinstitutioner över hela landet och vikten av att våra länsteatrar står fria från politisk klåfingrighet. Michael Johansson rapporterar från mötet.

”Vi blev välkomnade till kulturutskottets sammanträde torsdag förmiddag  den 20 februari för att träffa samtliga ledamöter i utskottet. Under en halvtimme fick vi möjlighet att presentera Länsteatrarnas verksamhet, precisera vilka frågor vi arbetar med och berätta hur vi ser på vår roll att tillsammans med kulturutskottet skapa goda förutsättningar för Sveriges länsteatrar.

Vi tog upp vår syn på kultursamverkansmodellen och den långsiktiga finansieringen av de regionala kulturinstitutionerna. Vi förklarade hur viktigt det är att det finns starka och stabila länsteatrar runt om i landet som förser invånarna i regionerna med professionell scenkonst, men också hur länsteatrarna bidrar till attraktivitet och mervärde för regionerna samt arbetstillfällen för de som arbetar med scenkonst på ett eller annat sätt.

Kulturutskottets ledamöter ställde en rad intressanta frågor, bland annat angående länsteatrarnas strukturer och förhållande för exempelvis frilansande kontra fast anställda skådespelare, samt vad det är som styr detta.

En ytterligare fråga som togs upp och skapade diskussion var om teatrarna upplevt politiska påtryckningar på grund av vad de väljer att visa på sina scener. Svaret på detta var från oss ett enkelt ”ja”. Sverigedemokraternas ledamöter ställde då en rad frågor angående huruvida konsten egentligen ska vara fri när den kan innehålla sådant som kan upplevas som kränkande för den enskilda personen. Detta resonemang ledde fram till att vi fick frågan: ”Hur förhåller sig länsteatrarna till föreställningar som kan ses som kontroversiella?”. På detta svarade vi att så länge som konsten inte bryter mot svensk lag så ska man kunna skapa  och visa vilken konst som helst. Politiken ska aldrig lägga sig i vad våra länsteatrar får eller inte får sätta upp, och våra länsteatrar ska heller aldrig utsättas för påtryckningar i den riktningen.

Överlag var det ett bra möte och ett gott tillfälle för Länsteatrarna  i Sverige som organisation att visa upp sig och berätta om våra viktiga frågor. Vi befinner oss i en tid där den kulturpolitiska makten är splittrad när det kommer till vad som påverkar våra regionala kulturinstitutioner. Kommunala-, regionala- och nationella politiker måste inse att de har ett stort ansvar för våra länsteatrar.”

Michael Johansson, verksamhetsledare  Länsteatrarna i Sverige