Länsteatrarna i Sverige har svarat på Kulturdepartementets remiss angående Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen.

– Vi ställer oss positiva till det fokus som läggs på konst och kultur i hela landet och att den nationella kulturpolitiken fått en genomlysning, skriver Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige och Michael Johansson, verksamhetsledare.

– I utredningen framgår det inte minst att: ”Det pågår även diskussioner om hur kultursamverkansmodellen fungerar och kan utvecklas. Vi bedömer det som viktigt att den diskussionen fortsätter och kultursamverkansmodellen med jämna mellanrum ses över av en oberoende aktör”. Detta är ett viktigt uppmärksammande.

– Vi ser att många av utredningens förslag handlar om att skapa strukturella förändringar som vi tror kan vara behjälpliga i att skapa en kulturell infrastruktur som fungerar i hela landet. Det är därför viktigt att kulturpolitiken, tillsammans med andra politikområden, skapar goda förutsättningar för de regionala scenkonstinstitutionerna att verka. Bland annat krävs det att staten förser de regionala kulturinstitutionerna med mer ekonomiska medel och sätter rimliga kulturpolitiska mål. På så sätt kan vi ha starka institutioner runt om i landet som exempelvis kan leverera kvalitativ och professionell scenkonst till hela landet, vara stabila arbetsgivare för konstnärliga yrkesgrupper och ge barn- och unga dess första kulturella upplevelser.

Läs hela remissvaret här:

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.