Den 8 maj i år presenterade Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, rapporten ”Kulturpolitiks styrning – Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet”. Ett viktigt underlag är den tidigare rapporten ”Dramatiska villkor” som Myndigheten för Kulturanalys gjorde förra året angående länsteatrarnas ekonomiska utveckling. Rapporten tar också upp seminariet på Folk och Kultur 2018 ”Effekterna av Dramatiska villkor” som Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd arrangerade i samarbete med Myndigheten för Kulturanalys. Michael Johansson från Länsteatrarna sammanfattar rapporten åt oss!

”Rapporten har sin utgångspunkt i de fem nordiska ländernas kulturpolitiska läge och utveckling, och fördelningen av ansvar för kulturpolitiken på lokal, regional och nationell nivå.

På den regionala nivån i Sverige tas bland annat förhållandet upp mellan statens styrning och finansiering av de regionala kulturverksamheterna. Här hänvisas till den tidigare rapporten ”Dramatiska villkor” (Myndigheten för Kulturanalys 2017) som tar upp de svenska länsteatrarnas ekonomiska situation och den urholkning som skett hos verksamheterna som gör att de inte kan leva upp till de politiska mål och uppdrag som är satta. Rapporten pekar på en dansk lösning som används i Danmarks variant av Kultursamverkansmodellen, där flera kommuner samarbetar med ett delat och reglerat ansvar för finansieringen mellan statlig och regional/lokal nivå.

Rapporten lyfter även att det finns en viss kritik mot att delar av den statliga finansieringen blir låst av lagstiftning eller öronmärkning genom riktade bidrag. Man kan därmed se en risk att det decentraliserade statsbidragssystemet tappar sin legitimitet när handlingsfriheten som efterfrågas på regional och lokal nivå sänks.

I rapportens ”Analys och bedömning” beskrivs de stora skillnader i förutsättningar för såväl kulturlivet som andra samhällsområden som finns mellan ländernas storstadsområden och landsbygden. Kulturanalys Norden ser en rad viktiga framtidsfrågor för kulturpolitiken, vilka har att göra med den ojämna tillgången till ett brett kulturutbud i olika delar av våra länder och om vikten av att offentligt finansierade kulturverksamheter har reella möjligheter att leva upp till de politiska målen och uppdragen. Här lyfter de också fram det seminariet på Folk och Kultur 2018, ”Effekterna av Dramatiska villkor” som Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd arrangerade i samarbete med Myndigheten för Kulturanalys.

Seminariet på Folk och Kultur den 9 februari inleddes av Sverker Härd, direktör för Myndigheten för Kulturanalys som gav en kort sammanfattning av rapporten ”Dramatiska villkor”. Rapporten belyser den ekonomiska utvecklingen för länsteatrarna, men budgetunderlag från Statens kulturråd indikerar en liknande utveckling för stora delar av kultursektorn i övrigt. Oavsett regering och kulturpolitiska reformer har det skett en urholkning av länsteatrarnas resurser. Rapporten var så omfattande att man inte fick med en analys av vad detta får för effekt. Därför berättade tre av våra institutionschefer Lena Engqvist Forslund, teaterchef Teater Västernorrland, Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum och Beryl Lunder, vd Örebro Konserthus om effekterna av den urholkning av verksamhetsanslagen som skett sedan 1980-talet och dess konsekvenser för medborgarna.

Regionala och nationella kulturpolitiker var också inbjudna till diskussion. Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen, Robert Uitto, regionråd (s) och ordförande i regionala utvecklingsnämnden region Jämtland Härjedalen, Niclas Malmberg (mp) kulturpolitisk talesperson, kulturutskottet Sveriges riksdag, Per Lodenius (c) kulturpolitisk talesperson, kulturutskottet Sveriges riksdag och Cecilia Magnusson (m) kulturutskottet Sveriges riksdag diskuterade bland andra följande frågeställningar: Vilket ansvar vill man från nationell och regional kulturpolitisk nivå ta för att vi nu och framåt ska ha ett dynamiskt, utmanande och obundet kulturliv i hela Sverige?  Hur ser det ut om 20 år för den kulturella infrastrukturen i landet?

Kulturanalys Nordens rapport är mycket angelägen och intressant och lyfter fram en rad viktiga framtidsfrågor för kulturpolitiken, vilka har att göra med den ojämna tillgången till ett brett kulturutbud i olika delar av våra länder och om vikten av att offentligt finansierade kulturverksamheter har reella möjligheter att leva upp till de politiska målen och uppdragen.

Inledningen avslutas med följande bedömning:

 • att det krävs insatser för att antingen sänka ambitionsnivån för mål och uppdrag eller att ge verksamheterna reella förutsättningar att utföra sina uppdrag och svara upp mot målen,
 • att tydliggöra vilken politisk nivå som bär ansvaret för kulturpolitiken när finansieringen är delad mellan flera nivåer.”

Michael Johansson, Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


  Jag vill äta middag 15 november

  Jag vill äta lunch 16 november

  Jag vill äta middag 16 november

  Jag vill äta lunch 17 november  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.